logo

Advertència legal

”D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer CULTURA, del que és responsable l’Ajuntament de Gavà i seran objecte de tractament per la gestió de les activitats culturals que es realitzen al municipi.

No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat
En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l’Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes.”