Fomulari Club Maragall

Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a CULTURA Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà. Finalitat del tractament: Organització i gestió d’activitats culturals i socials del municipi. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament en la seu electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/newcatalegtramits, o presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà. Informació addicional ampliada a: Política de protecció de dades a la web: https://eseu.gavaciutat.cat/3protecciodades

Base jurídica e información básica sobre el tratamiento de datos personales relativos a CULTURA Base jurídica del tratamiento: Misión en interés público, ejercicio de poderes públicos, cumplimiento de obligación legal. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Gavà. Finalidad del tratamiento: Organización y gestión de actividades culturales y sociales del municipio. Ejercicio de derechos de los interesados: De acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación y de oposición al tratamiento en la sede electrónica https://eseu.gavaciutat.cat/newcatalegtramits, o presencialmente al Registro municipal del Ayuntamiento de Gavà, Plaza de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà. Información adicional ampliada a: Política de protección de datos en la web: https://eseu.gavaciutat.cat/3protecciodades